تعرفه عوارض و خدمات شهری

تعرفه عوارض و خدمات شهری

http://shahrdari-baravat.ir/uploads/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%2096.pdf

 

 

 

 

http://shahrdari-baravat.ir/uploads/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87/1%D8%AA%D8%B9

%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%2096.pdf


تعرفه عوارض و خدمات شهری

ارسال شده در شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰ قبل ‏از ظهر توسط modir